webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. កើន ( កិ.កិរិយាសព្ទ, គុ.គុនសព្ទ )
    ដែល​មាន​សេចក្ដី​ចម្រើន​ឡើង​លើស​ចំនួន​ដើម : រក​ស៊ី​មួយ​ឆ្នាំ​កើន​បន្តិច គឺ​រក​ស៊ី​មួយ​ឆ្នាំ​បាន​ចម្រើន​ឡើង​បន្តិច
Headley's Khmer-English Dictionary
  1. កើន ( v ) [kaən]
    to become more, increase, multiply; to advance, make progress