webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. កំណើន ( ន.នាមសព្ទ )   ( ព. ថ.ពាក្យថ្មី )
    កាល​ដែល​បាន​កើន​ឡើង​លើស​ពី​ចំនួន​ដើម; កំណើន​ផលិតផល​ផ្សេង​ៗ ។
Headley's Khmer-English Dictionary
  1. កំណើន ( n ) [kɑmnaən]
    growth, increase, progress