webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
 1. ឱឃ ( ន.នាមសព្ទ ) or ឱឃៈ   ( សំ.សំស្រ្កឹត ( ភាសាសំស្រ្កឹត ), បា.បាលី​ ( បាលីភាសា ) )
  (ឱឃ) អន្លង់; ជំនន់; ទឹក​ដែល​ឡើង​លិច​ជ្រៅ; កម្លាំង​ខ្សែ​ទឹក; ទឹក​ដែល​ហូរ​សំយុង​ចុះ​ខ្លាំង ។ ព. ប្រ. កិលេស​ដែល​ពន្លង់​សត្វ, មាន ៤ យ៉ាង​គឺ ១-
  - កាមោឃៈ អន្លង់​កាម; ២-
  - ភវោឃៈ អន្លង់​ភព; ៣-
  - ទិដ្ឋោឃៈ អន្លង់​ទិដ្ឋិ; ៤-
  - អវិជ្ជោឃៈ អន្លង់​អវិជ្ជា (ព. ពុ.) ។
  - ធ្លាក់​ឱឃៈ (ព. ប្រ.) ធ្លាក់​ក្នុង​សេចក្ដី​វិនាស​ធំ ។
  - ហែល​ក្នុង​ឱឃៈ (ព. ប្រ.) អន្ទោល​កើត​ស្លាប់​ឥត​ឈប់​ឥត​ស្រាក (ព. ពុ.) ។
  - អាង​ឱឃៈ (ព. ប្រ.) អាង​មាន​ទី​ជ្រក​ទី​ស្នាក់​ពឹងពាក់​ពំនាក់​លើ​អ្នក​ធំ (ដូច​ជា​ត្រី​អាង​អន្លង់​ទឹក​ជ្រៅ) ។
  - ឱឃ​សង្សារ
  - --សំសារ (--ស័ង-សា) ការ​អន្ទោល​កើត​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​អន្លង់ (ទាំង​បួន) ព. ពុ. ។ល។
Headley's Khmer-English Dictionary
  No matching entries found!