webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Regular Expression Search on Head Words
Use regular expression to search for head words in English or Chuon Nath dictionary. Learn more about regular expression.
        [See samples queries]

Results: (found 682)

1. កញ្ញា​កិត្តិយស2. កណ្តុរប្រែង3. កត្តា4. កត្តិក
5. កត្តុវាចក6. កន្តរ៉7. កន្តាវរ៉ាវ8. កន្តាំង
9. កន្តិញកន្តុញ10. កន្តិល11. កន្តឹប12. កន្តឹប
13. កន្តឹម14. កន្តុញ15. កន្តុប16. កន្តុល
17. កន្តូ18. កន្តូឡេត19. កន្តើយ20. កន្តេះឡង់
21. កន្តែរ៉ែ22. កន្ត្រ23. កន្ត្រង24. កន្ត្រង
25. កន្ត្រងប្រេង26. កន្ត្រប់27. កន្ត្រាក28. កន្ត្រាក់
29. កន្ត្រើយ30. កន្ត្រេកកន្ត្រាក31. កន្ត្រែង32. កន្ត្រៃ
33. កន្ត្រោង34. កន្ត្រោន35. កម្សាន្ត36. ការន្ត
37. ការុញ្ញ​ចិត្ត38. កាសាវពស្រ្ត39. កិត្តិ40. កិត្តិគុណ
41. កិត្តិនាម42. កិត្តិយស43. កិត្តិសព្ទ44. កិរ្តិសព្ទ
45. កិរ្តិ៍46. កីឡា​អត្តពលកម្ម47. កឹងកន្ត្រៃ48. កុដិកភត្ត
49. កុលវិបត្តិ50. កុលសម្បត្តិ51. កេរ្តិ៍52. ក័លក័ត្តា
53. ក្លិង្គ្រាស្ត្រ54. ក្សាន្ត55. ក្សេមក្សាន្ត56. ខត្តិយៈ
57. ខន្តី58. ខលុបច្ឆាភត្តិកង្គ59. ខិត្តប័ណ្ណ60. ខេត្ត
61. ខ្តត62. ឋានន្តរ63. ឋានន្តរ​សក្តិ64. តក្កសាស្ត្រ
65. តន្តិ​ភាសា66. តន្ត្រំ67. តន្រ្តី68. តរុណ​បុត្ត
69. តារា​សាស្ត្រ70. តាវត្តិង្ស71. តូយ៌តន្ត្រី72. តេជវន្ត
73. តំណាងរាស្ត្រ74. ត្រណាក់​ចិត្ត75. ថាមវន្ត76. ថេយ្យ​ចិត្ត
77. ទងកន្ត្រៃ78. ទន្ត79. ទន្ត80. ទន្តកម្ម
81. ទន្តការ82. ទន្តជ83. ទន្តធាតុ84. ទន្តោដ្ឋជៈ
85. ទន្ត្រំ86. ទន្ត​ពេទ្យ87. ទន្ត​ម័យ88. ទន្ត​វេជ្ជ​សាស្ត្រ
89. ទន្រ្ទានខេត្ត90. ទម្រង់​ស័ក្តិ91. ទឡ្ហ​មិត្ត92. ទិដ្ឋមត្ត
93. ទិដ្ឋិវិបត្តិ94. ទិដ្ឋិសម្បត្តិ95. ទិនានុប្បវត្តិ96. ទិនានុប្រព្រឹត្តិ
97. ទុកចិត្ត98. ទុកូលភស្ត្រ99. ទុក្កដាបត្តិ100. ទេព្តា
101. ទេវទត្ត102. ទេវបុត្តមារ103. ទោស​ចិត្ត104. ទ្យោតិសាស្ត្រ
105. ទ្វិទន្ត106. ទ្វិសប្តាហៈ107. ធរមានប្បញ្ញត្តិ108. ធ្យានចិត្ត
109. នក្ខត្តឫក្ស110. នគរ​វត្ត111. នត្តា112. នរោត្តម
113. នាគ​ទណ្ឌ (ទន្ត)114. នាគ​ទន្ត115. នាមប្បញ្ញត្តិ116. និមន្ត
117. និមន្តន៍118. និមិត្ត119. និមិត្ត120. និមិត្ត​រូប
121. និមិត្ត​ហេតុ122. និរន្តរ123. និរន្តរាយ124. និរុត្តិ
125. និវត្ត126. និវត្តនាការ127. និវត្តន៍128. និស្សយន្តេវាសិក
129. និស្សយ​មុត្តកៈ130. គជទន្ត131. គជមុក្តា132. គណិតសាស្ត្រ
133. គណៈរដ្ឋមន្រ្តី134. គីតសាស្ត្រ135. គោតម​គោត្ត136. គោត្ត
137. គោត្តនាម138. គោ​វត្ត139. គ្រិស្តសករាជ140. បច្ចន្ត​គ្រាម
141. បច្ចន្ត​ជនបទ142. បច្ចន្ត​ប្រទេស143. បច្ចាមិត្ត144. បច្ឆាភត្ត
145. បច្ឆាភត្តកាល146. បច្ឆាភត្តកិច្ច147. បច្ឆិមត្តភាព148. បញ្ញត្ត
149. បញ្ញត្តិ150. បញ្ញ​វន្ត151. បដិបត្តិ152. បដិវត្ត
153. បដិវត្តន៍154. បឋមប្បញ្ញាត្តិ155. បណ្ដា​ស័ក្តិ156. បត្តបិណ្ឌិកង្គៈ
157. បត្តានុមោទនា​មយៈ158. បត្តិទាន​មយៈ159. បទេសប្បញ្ញត្តិ160. បទ​បញ្ញត្តិ
161. បន្ត162. បន្តក់163. បន្តម164. បន្តិច
165. បន្តឹង166. បន្តឹង167. បន្តុប168. បន្តុះ
169. បន្តូច170. បន្តួច171. បន្តើត172. បន្តោក
173. បន្តោក174. បន្តោង175. បន្តោង176. បព្វជ្ជន្តេវាសិក
177. បរិត្ត178. បរិយត្តិ179. បវត្តិ180. បាចិត្តិយៈ
181. បាបចិត្ត182. បាបមិត្ត183. បាយបត្តបូរ184. បារាជិកាបត្តិ
185. បិណ្ឌបាតចារិកវត្ត186. បុគ្គលប្បញ្ញត្តិ187. បុត្តា188. បុរេភត្ត
189. បុរេភត្តកាល190. បុរេភត្តកិច្ច191. បូព៌​និមិត្ត192. បំភ័ន្ត
193. ប៉ប្តៀច194. ប៉ផ្តិតប៉ផ្តូង195. ប៉ុន្តែ196. ប៉ុស្តិ៍
197. ប្រចិត្ត198. ប្រជានុរាស្ត្រ199. ប្រញប្ត200. ប្រញប្តិ
201. ប្រតិបត្តិ202. ប្រព្រឹត្ត203. ប្រព្រឹត្តិ204. ប្រយោគវិបត្តិ
205. ប្រយោគសម្បត្តិ206. ប្រវត្តិ207. ប្រវត្តិ​រូប208. ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ
209. ប្រវត្តិ​ហេតុ210. ប្រាប្ត211. ប្រាប្តាភិសេក212. ផ្តក់
213. ផ្តត់214. ផ្តិតផ្តូង215. ផ្តិល216. ផ្តឹកៗ
217. ផ្តើកៗ218. ផ្តេតៗ219. ពលសក្តិ220. ពស្ត្រាភរណៈ
221. ពស្ត្រាលង្ការ222. ពស្រ្ត223. ពហុមន្តី224. ពហូសក្តិ
225. ពិជិត​រាស្ត្រ226. ពិរុណសាស្ត្រ227. ពុទ្ធ​សាសនប្បវត្តិ228. ពេជយ័ន្ត
229. ពេទ្យ​សាស្ត្រ230. ព្យត្ត​បុគ្គល231. ព្យត្ត​ភាព232. ព្យត្ត​វោហារ
233. ព្រហ្មទត្ត234. ព្រឹត្តិ235. ព្រឹត្តិការណ៍236. ព្រឹត្តិ​ការ
237. ព្រឹត្តិ​បត្រ238. ភក្ត្រ239. ភគវន្ត240. ភគវន្តមុនី
241. ភត្ត242. ភត្តការ243. ភត្តកាល244. ភត្តកិច្ច
245. ភត្តតិរែក246. ភត្តាគារ247. ភត្តានុមោទនា248. ភត្តាភិហារ
249. ភត្តាវសាន250. ភត្តាហារ251. ភត្តុទេ្ទសកៈ252. ភទន្ត
253. ភទន្តេ !254. ភយន្តរាយ255. ភស្តុ256. ភស្ត្រា
257. ភាតុ​បុត្ត258. ភាពយន្ត259. ភាសា​បរិវត្តកៈ260. ភាសា​បរិវត្តន៍
261. ភាសា​សាស្ត្រ262. ភុត្ត​សេស263. ភូមិសាស្ត្រ264. ភោជ្ជភ័ស្តុ
265. ភ័ន្ត266. មការន្ត267. មច្ឆេរ​ចិត្ត268. មជ្ឈត្តារម្មណ៍
269. មជ្ឈន្តិក​កាល270. មត្តញ្ញុតា271. មត្តញ្ញូ272. មត្តិកា
273. មត្តេយ្យកៈ274. មន្ត275. មន្ត276. មន្ត្រវិត
277. មន្ត្រី278. មរុកន្តារ279. មហន្ត280. មហារាស្ត្រី
281. មាសានុប្បវត្តិ282. មាសានុប្រព្រឹត្តិ283. មិត្ត284. មិត្តទ្រុស្ត
285. មិត្តភាព286. មិត្តភេទ287. មិត្តភ្ងា288. មិត្តលាភ
289. មិត្តសន្ថវភាព290. មុត្តា291. មុទ្ធាភិសិត្ត292. មុហុត្តវិជាតវាទី
293. មូគវត្ត294. មូសិកទន្ត295. មេត្តា296. មេ​វត្ត
297. យន្ត298. យន្តហោះ299. យល់សប្ត300. យាបនមត្ត
301. យុគន្តកល302. យុត្តិធម៌303. យុត្តៈ304. យ័ន្ត
305. រត្ត306. រត្តញ្ញូ307. រត្តិកាល308. រត្តិចរ
309. រត្តិច្ឆេទ310. រត្តិន្ទិព311. រត្តិភាគ312. រត្តិភាគ
313. រត្តុប្បល314. រន្តិភាព315. រន្ធកសត្ត316. រម្តោះ
317. រស្សក​សត្ត318. រាមកិរ្តិ៍319. រាស្រ្ត320. រិត្ត​ភាព
321. រិស្ត322. រុម្មិណ្តេ323. លក្ខណវិនយប្បញ្ញត្តិ324. លក្ខន្តិក
325. លន្តែ326. លហុកាបត្តិ327. លាយល័ក្ត328. លិង្គព្រឹត្តិ
329. លិប្តា330. លីងល័ក្ត331. លុត្ត332. លោកន្តរនរក
333. លោកុត្តរ334. លោកុត្តរប្បញ្ញា335. ល័ក្ត336. វគ្គន្តៈ
337. វណ្ណយុត្ត338. វត្ត339. វត្ត340. វត្តនី
341. វត្តមាន342. វត្តមានកាល343. វត្តមានា344. វនន្តរ
345. វន្ត346. វន្ទន្ត347. វន្ទន្តី348. វរចិត្ត
349. វសន្តតិលក350. វសន្តរដូវ351. វសវត្តី352. វិកតិកត្តា
353. វិក្ខិត្ត​ចិត្ត354. វិក្រាន្ត355. វិចិត្តការ356. វិចិត្តការ្យ
357. វិចិត្តភណ្ឌ358. វិចិត្ត​កម្ម359. វិចិន្តា360. វិចេស្តន
361. វិជិតរាស្ត្រ362. វិញ្ញត្តិ363. វិតស្តិ364. វិត្តៈ
365. វិបត្តិ366. វិប្រតិបត្តិ367. វិព្ភន្ត368. វិព្ភន្តក
369. វិព្ភន្តិកា370. វិភត្តិ371. វិមុត្ត372. វិមុត្តិ
373. វិលិប្តា374. វិវិត្ត375. វិសមានចិត្ត376. វុត្ត
377. វុត្តពីជ378. វុត្តិ379. វុត្តោទ័យ380. វូបសន្ត
381. វេជយ័ន្ត382. វេឋនពស្រ្ត383. វេទន្ត384. វេទាន្ត
385. វេបចិត្តិ386. វេស្តនព្រស្ត387. វេស្សន្តរ388. សកនិរុត្តិ
389. សកាយនិរុត្តិ390. សក់ក័ន្ត391. សគោត្ត392. សង្ខិត្ត
393. សង្គមរាស្ត្រនិយម394. សង្រ្កាន្ត395. សចិត្តកៈ396. សត្ត
397. សត្ត398. សត្ត --399. សត្ត --400. សត្តបង្ក័ជ
401. សត្តបុស្ប402. សត្តបុស្ស403. សត្តប្បករណាភិធម្ម404. សត្តប្បករណ៍
405. សត្តម406. សត្តមហាឋាន407. សត្តមី408. សន្តតិ
409. សន្តិ410. សន្តុដ្ឋី411. សន្ទិដ្ឋមិត្ត412. សបត្តជន
413. សប្ត414. សប្តប្រករណ៍415. សមណុត្តមាភិសេក416. សមាបត្តិ
417. សមាហិតចិត្ត418. សម្តត419. សម្តុល420. សម្តោក
421. សម្បត្តិ422. សម្បយុត្ត423. សម្បរិវត្តន៍424. សម្ភត្តមិត្ត
425. សម្រាន្ត426. សវន្តី427. សស្ត្រ428. សស្ត្រ --
429. សស្ត្រា430. សាណពស្ត្រ431. សាន់វុ័ណ្ត432. សាន្ត
433. សាន្តិ434. សាពិភ័ក្តិ435. សាមន្ត436. សារពើយុត្ត
437. សារាយអណ្តែត438. សារីបុត្ត439. សារីរសាស្រ្ត440. សាវិត្តិសាស្ត្រ
441. សាស្ត្រាទេសន៍442. សាស្រ្ត443. សាស្រ្ត444. សាស្រ្តា
445. សីទន្តរ446. សីមន្តរិក447. សុក័ន្ត448. សុចិត្តា
449. សុត្តន្តបិដក450. សុទន្ត451. សូករន្តកៈ452. សូរ្យកាន្ត
453. សួស្តិ៍454. សេន្ត455. សោកាន្ត456. សោក័ន្ត
457. ស្តត458. ស្តនិកសត្វ459. ស្តា460. ស្តឹក
461. ស្តុក462. ស្តុតិ463. ស្តុតិ--464. ស្តុល
465. ស្តូប466. ស្តូបៈ467. ស្តេត468. ស្តែក
469. ស្តែត470. ស្តោ471. ស្តោក472. ស្តោមនាការ
473. ស្ត្រី474. ស្ត្រី--475. ស្មារ្តី476. ស្រមុតចិត្ត
477. ស្រវន្តី478. ស្រាន្ត479. ស្រោបដណ្តប់480. ស្វស្តិ
481. ស្វស្តិក482. ស្វ័យប្រវត្ត483. ស្វ័យប្រវត្តិ484. ឃោសាឃោសវិមុត្ត
485. ហដ្ឋចិត្ត486. ហស្ត487. ហិមពាន្ត488. ហិរោត្តប្បៈ
489. ហេមន្ត490. ហេមន្ត --491. ហេមពាន្ត492. ហេមវ័ន្ត
493. ហេម្បូពាន្ត494. អក្ខធុត្តី495. អក្ខន្តី496. អក្សាន្តី
497. អគ្នន្យ័ស្រ្ត498. អចិត្ត499. អចិត្តក--500. អចិត្តកៈ
501. អចិត្តិភាព502. អចិន្តា503. អចិន្ត្រៃយ៍504. អចិ្ឆទ្រព្រឹត្តិ
505. អច្ឆិទ្ទវុត្តិនី506. អច្ឆិទ្ទវុត្តី507. អជ្ឈត្តសន្តាន508. អជ្ឈត្តិកទាន
509. អត្ត510. អត្ត --511. អត្តខាត់512. អត្តនោបទ
513. អត្តនោមត្យាធិប្បាយ514. អត្តនោម័តិ515. អត្តា516. អត្តា--
517. អត្តិខាត់--518. អត្តុ--519. អត្តៈ520. អទិដ្ឋមិត្ត
521. អធិចិត្ត522. អធិមត្ត523. អធិមុត្តិ524. អនត្តលក្ខណ
525. អនត្តសញ្ញា526. អនត្តា527. អនត្តា--528. អនន្ត
529. អនន្ត--530. អនន្តរ531. អនន្តរ --532. អនន្តរិយកម្ម
533. អនន្តា --534. អនភិសិត្តរាជ535. អនវតប្តៈ536. អនាបត្តិ
537. អនិមន្តន៍538. អនិមិត្ត539. អនិស្សយមុត្តក540. អនិស្សយមុត្តិកា
541. អនុត្តរ542. អនុត្តរ​បុគ្គល543. អនុមន្រ្តី544. អនោតត្ត
545. អនោតត្តស្រះ546. អន្ត547. អន្ត --548. អន្តគុណ
549. អន្តយ550. អន្តរ551. អន្តរ --552. អន្តរដ្ឋកា
553. អន្តរត្ថវាចក554. អន្តរវាសក555. អន្តរា556. អន្តរា--
557. អន្តរាគមន៍558. អន្តរាយ559. អន្តរាយិកធម៌560. អន្តរីក្ស
561. អន្តរីប562. អន្តលិក្ខ563. អន្តសយ្យា564. អន្តាក់អន្តិច
565. អន្តាយ566. អន្តិតអន្តូង567. អន្តិម568. អន្តិម --
569. អន្តឺត570. អន្តឺរ៉ឺរ៉ឺត571. អន្តុយ572. អន្តុល
573. អន្តេ574. អន្តេ--575. អន្តេបអន្តាប576. អន្តេវាសិក
577. អន្តេវាសិន578. អន្តែងអន្តៃ579. អន្តោ580. អន្តោ--
581. អន្តៈ582. អន្ត្រត583. អន្ត្រាក់584. អន្ត្រឹក
585. អន្ត្រុក586. អន្ត្រើក587. អន្ត្រោក588. អបសក្តិ
589. អបុត្តក590. អបុត្តកោ591. អបុត្តិកា592. អប្បសាន្ត
593. អប្សាន្ត594. អព្ភន្តរ595. អព្ភន្តរ --596. អព្យត្ត
597. អព្យត្ត--598. អភិរដ្ឋមន្ត្រី599. អភិរាស្រ្តមន្រ្តី600. អភិសមាចារិកវត្ត
601. អភិសិត្តរាជ602. អមត្តញ្ញុតា603. អមត្តញ្ញូ604. អមិត្ត
605. អមិត្តតាបនា606. អយស្កាន្ត607. អយុត្ត608. អយុត្ត--
609. អយុត្តិធម៌610. អរហត្ត611. អរហន្ត612. អរហន្តា
613. អសន្តិសុខ614. អហោរត្ត615. អាគន្តុ616. អាគន្តុក
617. អាគន្តុក--618. អាចក្តី619. អាចម៍ល័ក្ត620. អាណត្តិ
621. អាណត្តិ --622. អាណាប្រជារាស្ត្រ623. អាបត្តិ624. អាបាយិកសត្ត
625. អាភោគចិត្ត626. អាមន្តន627. អាមន្តន --628. អាយុត្តកៈ
629. អូស្រ្តាលី630. អូស្រ្តាលីយ័ង631. ឥតិវុត្តក632. ឥត្ថីធុត្តភាព
633. ឥន្ទបត្ត634. ឧគ្គហ​និមិត្ត635. ឧត្តរានុទិស636. ឧត្តរិ
637. ឧត្តរិ--638. ឧត្តល639. ឧត្តាន640. ឧត្តាន --
641. ឧត្តាស642. ឧត្តាស --643. ឧបគុប្ត644. ឧបនិមន្តន៍
645. ឧប្បត្តិ646. ឧប្បត្តិ--647. ឧប្បត្តិក648. ឧម្មត្តក
649. ឧម្មត្តកោ650. ឱត្តប្ប651. ឱមសត្ត652. ចក្រពត្តិ
653. ចក្រពត្តិ​និយម654. ចរន្ត655. ចរិយាសាស្ត្រ656. ចាប់ចិត្ត
657. ចិត្ត658. ចិត្ត659. ចិត្តបូរ660. ចិន្តនាការ
661. ចំណុចចិត្ត662. ឆទ្ទន្ត663. ឆន្ទវុត្តិប្បទីប664. ឆន្ទសាស្រ្ត
665. ជនេត្តី666. ជនោត្តម667. ជវន​ចិត្ត668. ជាតីឧត្តម
669. ជីវន្ត670. ជីវប្បវត្តិ671. ជីវសាស្រ្ត672. ជីវិតន្តរាយ
673. ជុតិមន្ត674. ជើងវត្ត675. ជេដ្ឋា​មន្ត្រី676. ជេតុត្តរ
677. ជោតិសាស្ត្រ678. ញត្តិ679. ញត្តិកម្ម680. ញត្តិចតុត្ថកម្ម
681. ញត្តិទុតិយកម្ម682. ញោមវត្ត

Part of Speech Statistics:

1. empty = 104
2. កិ. = 38
3. កិ. វិ. = 29
4. គុ. = 60
5. ន. = 436
6. និ. = 4
7. ប. = 3
8. ប. សំ. = 2
9. បុ. ស. = 1
10. បូ. សំ. = 2
11. អា. និ. = 1
12. អាល. = 1
13. ឧ. = 1
See a list of abbreviation.